Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

Các kiểu dữ liệu trong PHP

 Các kiểu dữ liệu trong PHP

Chào các bạn hôm nay mình sẽ nói một chút về các kiểu dữ liệu trong php. Trong php các biến được tao ra với mục đích khác nhau sẽ có thể lưu trữ các kiểu dữu liệu khác nhau, tùy thuộc vào việc và mục đích mà bạn muốn sử dụng để làm gì. Sẽ khai báo kiểu dữ liệu tương ứng cho phù hợp.

Các kiểu dữ liệu trong PHP
Các kiểu dữ liệu trong PHP


Sau đây là các kiểu dữ liệu trong php đang hỗ trợ:

 • Kiểu dữ liệu String
 • Kiểu dữ liệu Integer
 • Kiểu dữ liệu Float
 • Kiểu dữ liệu Boolean
 • Kiểu dữ liệu Array
 • Kiểu dữ liệu Object
 • Kiểu dữ liệu NULL
 • Kiểu dữ liệu Resource
Mình sẽ nói rõ hơn một chút về từng kiểu của nó để các bạn có thể hiểu hơn về nó.

Kiểu dữ liệu String

Thứ nhất kiểu String hay còn gọi là kiểu dữ liệu chuỗi trong PHP. là một chuỗi các ký tự bất kỳ hoặc văn bản nào được đặt bên trong dấu ngoặc kép " ", dấu ngoặc ' '. Kiểu dữu liệu này tồn tại ở hai dạng là String và Char.

Ví dụ của nó:

<?php
//Trường hợp đúng
$bien_String = "laptrinhonline";

//hoặc
$bien_String = 'laptrinhonline';

// Trường hợp sai
$bien_String = laptrinhonline;
// sai
?>

         


Ngoài ra trong ngôn ngữ lập trình php còn hỗ trợ cho chúng ta một hàm là is_string() . Hàm này giúp chúng ta kiểm tra xem có pahir là một chuỗi hay không và kết quả trả về cho chúng ta là TRUE HOẶC FALSE. Tức là ĐÚNG hoặc SAI

Ví dụ về hàm is_string().

<?php
// ví dụ có 2 biến 

//biến 1
$bien_String = "laptrinhonline";

//biến 2
$bien_String_1 = 95;

//Kết quả trả về
is_string($bien_String); // Trả về kết quả là true
is_string($bien_String_1); // Trả về kết quả là false
?>

Kiểu dữ liệu Integer

Kiểu dữ liệu Integer viết tắt là (INT) hay còn gọi là  Kiểu số nguyên. Kiểu dữ liệu này là dưới dạng các số nguyên và nó có thể hoạt động dưới nhiều kiểu cơ số khác nhau.

Kiểu dữ liệu số nguyên này nó sẽ hỗ trợ từ: -2,147,483,648 đến 2,147,483,647.

Các quy tắc cho số nguyên:

 • Một số nguyên phải có ít nhất một chữ số
 • Một số nguyên có thể là một số dương hoặc một số âm
 • Số nguyên có thể là các hệ: thập phân (cơ số 10), thập lục phân (cơ số 16), bát phân (cơ số 8) hoặc ký hiệu nhị phân (cơ số 2)
Ví dụ :
<?php
// Số dương
$bien_int = 1234; 
// Số âm
$bien_int = -123;
// Bát phân
$bien_int = 0123;
// Hệ thập lục
$bien_int = 0x1A; 
// Hệ nhị phân
$bien_int = 0b11111111; 
?>


Để bạn biết thêm là kiểu dữu liệu gì hãy dùng hàm var_dump($bien) để xem kiểu dữ liệu của nó.

Kiểu dữu liệu Float

Kiểu dữ liệu này là một kiểu dữ liệu dưới dạng số có dấu thập phân hoặc số mũ như số: 2.589

Kiểu dữu liệu này tồn tại dưới hay dạng là FLOAT và DOUBLE.

Các bạn có thể xem khai báo trong ví dụ sau:
<?php
// Kiểu dữu liệu float
$bien_int = 2.589;

var_dump($bien_int);
?>

Kiểu dữ liệu Boolean

Boolean là một kiểu dữu liệu đại diện cho hai trạng thái là ĐÚNG hoặc SAI Tức là : TRUE hoặc FALSE. Kiểu dữu liệu này thường được sử dung trong các câu kiểu tra điều kiện

Ví dụ :
<?php
// True
$bien_int = true;

//false
$bien_int = false;
?>

Kiểu dữ liệu Array

Kiểu dữu liệu array hay gọi là Kiểu dữ liệu mảng. Bạn có thể hiểu kiểu dữu liệu này là một mảng lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất.

Mảng người ta thường khai báo dưới 2 dạng sau:

Dạng 1:
<?php
// True
$bien_int = array();

?>


Dạng 2:
<?php
// True
$bien_array = [];

?>


Bạn có thể gắn giá trị cho mạng ví dụ
Dạng 1 không có key:
<?php
$TTnguoi = array("Nguyên Văn A", "Trần Thị D", "Ánh Nguyệt");

foreach($TTnguoi as $value) {
 echo "Họ và tên: ".$value;
 echo "<br>";
}
?>


Dạng 2 có key:
<?php
$TTnguoi = array("Nguyên Văn A"=>"25", "Trần Thị D"=>"19", "Ánh Nguyệt"=>"15");

foreach($TTnguoi as $key => $key_value) {
 echo "Họ và tên: " . $key . " - " . $key_value." Tuổi";
 echo "<br>";
}
?>

Kiểu dữ liệu Object

Kiểu dữ liệu này thường gọi là lập trình hướng đối tượng. Lớp và đối tượng là hai khía cạnh chính của kiểu dữu liệu này. Bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về lập trình hướng đối tượng.

Một lớp là một khuôn mẫu cho các đối tượng và một đối tượng là một thể hiện của một lớp.

Khi các đối tượng riêng lẻ được tạo ra, chúng kế thừa tất cả các thuộc tính và hành vi từ lớp, nhưng mỗi đối tượng sẽ có các giá trị khác nhau cho các thuộc tính.

Ví dụ về Object:
<?php
class Nguoi{
 public $hoTen;
 public $Tuoi;
 public function __construct($hoTen, $Tuoi) {
  $this->hoTen= $hoTen;
  $this->Tuoi= $Tuoi;
 }
 public function Thongtin() {
  return "Tôi là: " . $this->hoTen. " " . $this->Tuoi. "Tuổi";
 }
}

$TTnguoi = new Nguoi("Nguyễn văn A", "25");
echo $TTnguoi -> Thongtin();
echo "<br>";
$TTnguoi = new Nguoi("Trần Thị D", "19");
echo $TTnguoi -> Thongtin();
?>

Kiểu Dữ liệu NULL


Kiểu dữu liệu Null hay gọi là kiểu dữ liệu rỗng là một kiểu dữ liệu đặc biệt chỉ có thể có một giá trị: NULL.

Một biến kiểu dữ liệu NULL là một biến không có giá trị được gán cho nó. Nếu một biến được tạo mà không có giá trị, nó sẽ tự động được gán giá trị NULL.

Ví dụ:
<?php
// khai báo biến null
$bien_null = null;

// hoặc gắn biến null
$bien_null = "Hello world!";
$bien_null = null;
var_dump($bien_null);
?>

 

Kiểu dữ liệu Resource

Kiểu dữ liệu Resource hay gọi là Ép kiểu dữu liệu. Tức là nếu bạn đang có một biến kiểu số (Kiểu dữ liệu Integer) bạn có thể ép nó sang kiểu chuỗi (Kiểu dữ liệu String).  Sau đây sẽ là một ví dụ nhỏ sẽ giúp bạn có thể hiểu hơn.

Ví dụ Ép kiểu dữu liệu:
//khai báo biến a kiểu Integer
<?php
$bien_Integer = 9;

// ép kiểu sang string
$bien_String = (string) $bien_Integer;
?>


Các bạn có thể thực hành thật nhiều vào nó sẽ giúp các bạn hiểu thêm rất nhiều

Tồng kết về kiểu dữ liệu trong PHP

Nhìn chung bài viết mình đã hướng dẫn các bạn về các kiểu dữ liệu trong php. các bạn có thể tìm hiểu thêm các kiểu dữ liệu PHP thường dùng như kiểu json.. để hỗ trợ các dự án của các bạn sau này.

Qua bài viết các bạn chỉ cần nắm rõ các kiều dữ liệu này là đã thành công trong việt học các kiểu dữu liệu rồi vì hầu hết các ngôn ngữ lập trình điều dùng các kiểu dữ liệu này. Nên việc nắm rõ nó sẽ là tiền đề cho các bạn học ngôn ngữ lập trình PHP hoặc học một ngôn ngữ lập trình khác như, C#, C++, Python, Javascprit, Java, ...v..v.

Hết ! Chúc bạn học tốt.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét