Tài liệu

Thẻ code cho blog

<pre id="contentCopyPre1" class="contentCopyPre">
1
</pre>
<button id="btnCopyPre" onclick='copyFunctionPre("contentCopyPre1")'>Copy</button>

Thẻ Danh mục cho blog


<div class="mbtTOC2">
<button>Nội dung <span>[<a onclick="mbtToggle2()" id="Tog">Ẩn</a>]</span></button>
<div id="mbtTOC2"></div>
</div>

<script>mbtTOC2();</script>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét